ഞായർ, ഡിസംബർ XX, 4
വീട് Tags നിരാകരണം

ടാഗ്: നിരസിക്കൽ

നിരസിക്കലിന്റെയും വിഷാദത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന പോയിന്റുകൾ

0
തിരസ്‌കരണത്തിന്റെയും വിഷാദത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനാ പോയിന്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വിഷാദം തോന്നുന്നത് മോശമാണ്, അത് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം...

നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന പോയിന്റുകൾ

നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന പോയിന്റുകളുമായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടപെടും. മനസ്സിന്റെ മോശം മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഉത്കണ്ഠ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ...

നിങ്ങൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ...